Drag

Collectürk Alacak Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş

KVKK Aydınlatma Metni

Image Image Image
KVKK Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Collectürk Alacak Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş ’nin (Huzur Mahallesi Fatih Caddesi 4. Levent Plaza No:67 Kat:2 P.K. 34418 4.Levent / Şişli – İstanbul) çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine, ziyaretçilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan / aday sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı olarak , yurtiçi/yurtdışı bankalar, hukuki finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlar, müşavirler, bağımsız denetim şirketleri, kurumsal müşteri v.b iş ilişkileri çerçevesinde ve ölçülü olarak işlenebilecek aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Ayrıca, kullanıcı olarak internet sitemizde iş başvurusu yapmak, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, internet sitemize üye olurlarken ya da bilgi sağlarken veya internet sitemizi kullanırken; adı-soyadı, e-posta vb. dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmet talebi, teklif alımı veya iş başvuruları için paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri çerezler (cookies) aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dâhil, internet sitesi ile KVKK md. 5/1 ve md. 6/2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikâyetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bunun yanı sıra internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 sayılı Kanun md. 2/1,j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Firmamız tarafından toplanan kişisel verileriniz, firmamız tarafından tarafınıza verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, ofisler, şubeler, yardım masası, internet sitesi, sosyal medya mecraları, eğitim, seminer, firma ziyareti, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, Collectürk ile iş ilişkisi içerisinde olan kurumların / kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Collectürk’ün ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nın belirlediği koşullar içerisinde;
• Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına ya da iştiraklerimize,
• Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
• İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
• Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda firmamızın sözleşme ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle firmamıza iletmeniz durumunda firmamız talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Collectürk tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KVKK’nın belirlediği diğer yöntemler ile firmamıza iletebilirsiniz. (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak veya elektronik olarak firmamıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmıştır.) Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuki ve sözleşmesel gereklilikler dışında işlenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.collecturk.com adresindeki “KVKK Kişisel Veri Sorgulama Talep Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Huzur Mahallesi Fatih Caddesi 4. Levent Plaza No:67 Kat:2 P.K. 34418 4.Levent / Şişli – İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu collecturk_kvkk_komite@collecturk.com adresine iletebilirsiniz.

KVKK Veri Sorgulama Talep Formu

Copyright © 2023 Collectürk